Opgaver skolebestyrelsen skal og kan løse

Skolebestyrelsen skal:

 • Føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed undtagen personale- og elevsager
 • Fastsætte principper for skolens virksomhed
 • Godkende skolens budget
 • Godkende KKFO’ens budget som en del af skolens budget (på skoler med KKFO)
 • Godkende undervisningsmidler
 • Fastsætte ordensregler og værdiregelsæt
 • Afgive udtalelser og høringssvar
 • Træffe beslutning om der opkræves kostpenge af forældrene under lejrskoler, ekskursioner og skole­rejser
 • Afgive en årlig beretning og høringssvar
 • Afholde et årligt møde for forældre til børn på skolen. På mødet behandles årsberetningen, og sko­lens virksomhed drøftes

Skolebestyrelsen kan:

 • Beslutte at skolen udbyder valgfag udover de valgfag, der er fastsat Fælles Mål for folkeskolen
 • Udarbejde forslag om skolens læseplaner og beskrivelser til godkendelse af Børne- og Ungdomsudval­get, hvis bestyrelsen ikke ønsker at følge læseplanerne i Fælles Mål
 • Sætte andre relevante temaer for skolen på dagsordenen

Som en støtte til at planlægge arbejdet, anbefales det, at skolebestyrelsen udarbejder et årshjul for besty­relsens arbejde. Find en skabelon til et årshjul under Materialer og links.

Læs mere om skolebestyrelsen opgaver:

Skolebestyrelsens største og vigtigste opgaver består af tilsyn, arbejdet med principper, diverse godkendelser og beslutninger samt at afgive høringssvar og udtalelser if forskellige sammenhænge. 

Du kan læse mere om disse opgaver i pjecen "Velkommen i skolebestyrelsen", side 7-11.

Skolebestyrelsens kompetenceområder

Skolebestyrelsen og skolens leder har forskellige kompetencer, men samarbejder om at nå de samme mål for skolens udvikling.

Folkeskoleloven forudsætter, at alle skolens parter arbejder sammen for at sikre alle elevers læring og trivsel.

Det er skolebestyrelsen, som sætter den overordnede retning for skolens virksomhed, mens det er skolens leder, der har det pædagogiske og administrative ansvar for skolen. Det er skolens leder, der har ansvaret for, at de principbeslutninger, som skolebestyrelsen har vedtaget, bliver fulgt i praksis. Desuden har skolens leder pligt til at vejlede og orientere skolebestyrelsen om alle spørgsmål, der har betydning for bestyrelsens arbejde.

Du kan også læse mere om skolebestyrelsens virksomhed og kompetenceområder i folkeskolelovens § 44.

Organisering omkring skolebestyrelsen

Skolebestyrelserne har mange samarbejdspartnere.

Skolebestyrelserne samarbejder med skolens ledelse, ansatte, elever, forældre, tilhørende fritidshjem og andre lokale parter om udviklingen på den enkelte skole. Derudover samarbejder skolebestyrelserne med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), som er organiseret med en række stabe og fagkontorer samt fem lokale områder. Ledelsesmæssigt referer skole­lederen til sin lokale områdechef.

Få overblik over organiseringen af BUF her (senere)

Skoleområdet er politisk styret, og det er borgerrepræsentationen, der har det overordnede ansvar for folkeskolen. De vedtager budgettet for Børne- og Ungdomsområdet, herunder folkeskolerne og fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Det er også Borgerrepræsentationen, som fastlægger skolestrukturen, det vil sige antallet af skoler og klassetrin på den enkelte skole, og godkender styrelsesvedtægten for folkeskolerne. Børne- og Ungdomsudvalget varetager den løbende forvaltning af skoleområdet i København, fx godkendelse af læseplaner og beskrivelser, det maksimale antal klasser på de enkelte skoler samt generelle retningslinjer for skolernes virksomhed, herunder KKFO.

Under Kontakt finder du kontaktoplysninger til skolebestyrelsens samarbejdspartnere. (senere)