Betingelser for at ansætte en medarbejder i lønstilskud

For at ansætte en person med løntilskud, skal der være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud.

 

ANSÆT EN FØRTIDSPENSIONIST I LØNTILSKUD - SKÅNEJOB

Personer, der er tilkendt førtidspension af kommunen, har mulighed for at komme i job med løntilskud for førtidspensionister - også kaldet skånejob. Det vil sige, at der er tale om personer, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Løn og arbejdsvilkår aftales ud fra medarbejderens individuelle behov.

Du skal som arbejdsgiver udbetale hele medarbejderens løn. Du vil så få udbetalt et løntilskud på 26,54 kr. pr. time. Tilskuddet må dog ikke over en periode på et år overstige 75 % af de samlede lønomkostninger.

Du kan læse meget mere om reglerne for at ansætte en førtidspensionist i et løntilskudsjob på:

Søg refusion

Tilskuddets størrelse

Du skal som arbejdsgiver udbetale hele lønnen til den ansatte på løntilskud. Du får efterfølgende refunderet dele af lønnen - afhængig af de gældende satser.

Offentlige virksomheder dækker foruden stat, regioner og kommuner over alle organisationer, foreninger, selskaber og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige midler.

Varighed

Ansættelsesperioden for en løntilskudsstilling kommer an på den ydelse, personen du vil ansætte, får fra det offentlige. Perioden kan maksimalt vare:

  • 4 måneder, hvis personen får dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp
  • 4 måneder, hvis personen får kontanthjælp eller uddannelseshjælp med eventuelt forlængelse op til 6 måneder efter gældende regler om forlængelse
  • 12 måneder, hvis personen får sygedagpenge eller er omfattet af integrationsloven
  • 13 uger, hvis personen får arbejdsmarkedsydelse.

Forlængelse

Hvis løntilskuddet laves for en kortere periode end hhv. 4 eller 12 måneder, og I ønsker at forlænge samarbejdet, skal det ske direkte uden stop i ansættelsesforholdet. Er der stop imellem de to perioder, anses ansættelsesforholdet som påbegyndt på ny, og ifølge loven må man ikke ansættes i løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ansat.

Antal timer om ugen

Et offentligt løntilskud er normalt 37 timer om ugen for fuldtidssikrede dagpengemodtagere. I enkelte tilfælde vil der dog kunne gives løntilskud til 38 timer om ugen, hvis medarbejderen er på højeste dagpengeindsats, og du som arbejdsgiver udbetaler løn for 38 timer.

Vi kan hjælpe med at finde en løntilskudsmedarbejder

Har du ikke selv en kandidat, kan du ringe til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33 og få hjælp.

Opret en stilling

Du skal gå på virk.dk, når du skal oprette en stilling med løntilskud.
 

LØNTILSKUD I UDLANDET

Der kan oprettes løntilskud i udlandet. Du kan læse om reglerne i "Bekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats §63".

Søg tilskud

Når du har oprettet en løntilskudsstilling, kan du søge tilskud.

Hent de dokumenter, du skal udfylde for at søge refusion for en medarbejder i løntilskud.

OPHØR AF LØNTILSKUD

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden ophører, er det vigtigt, at du giver jobcenteret besked om dette. I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om refusion i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcenteret gennem virk.dk via blanketten "Meddelelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode".