Om Forældrerådet

Forældrerådet er et kommunalt nedsat Råd i Borgercenter Handicap under Centerrådet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Rådet blev nedsat i juni 2013 som et led i en række nye initiativer fra Socialudvalget, der skal styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Forældrerådet har til formål at understøtte og styrke Centerrådets virke på børne- og ungeområdet - og sikre dialogen mellem centret og familier til børn og unge med funktionsnedsættelse.  Forældrerådet er i første omgang et tidsbegrænset initiativ til og med udgangen af 2017. Rådet blev nedsat ved en valghandling i forbindelse med et forældremøde for alle forældre med tilknytning til centret i juni 2013. 

Sammensætning

Forældrerådet består af 9 medlemmer sammensat af 4 forældrerepræsentanter, 2 repræsentanter fra Centerrådet og 3 repræsentanter fra Borgercenter Handicap. Hertil kommer fire forældresuppleanter. Forældrerådets medlemmer vælges for toårige perioder til og med udgangen af ulige år. Det første Forældreråd til og med udgangen af 2015.

 

Opgaver og aktiviteter

Forældrerådet fungerer som ressource- og referencegruppe for Centerrådet i spørgsmål om børn og unge med nedsat funktionsevne. Herunder:

 • At tage relevante temaer op og indstille til Centerrådet til videre drøftelse og håndtering af sager
 • At kvalificere Centerrådets opgavevaretagelse på børne- og ungeområdet gennem drøftelse af forhold i Handicapcenter København. Herunder politikker og omlægninger
 • Efter behov afholde 1-2 årlige møder for alle forældre med en sag i borgercentret  - med fokus på relationen mellem center og forældre 

Rådsmedlemmer

Forældrerepræsentanter: 

 • Berit Wellemberg
 • Helle Ingstrup
 • Rie Gravesen
 • Karsten Bagge

Suppleanter for forældrerepræsentanter:

 • Hanne Kisum
 • Jesper Poulsen
 • Mette Rasmussen
 • Nete Krogsgaard Niss

Centerrådsrepræsentanter:

 • Kirsten Christensen (brugerrepræsentant)
 • Kari Gustafsen        (brugerrepræsentant)

Ledelsesrepræsentanter fra Borgercenter Handicap:

 • Vibeke Ries (Myndighedschef)
 • Anna Blicher-Hansen (områdechef for børneområdet)
 • Mette Marie Salto (områdechef for ungeområdet)

Kontakt Forældrerådet

Du kan kontakte Forældrerådet på denne e-mailadresse: foraeldreraadet2013@gmail.com