Om Centerrådet

Centerrådet er et kommunalt nedsat Råd i Borgercenter Handicap  under Socialforvaltningen. Rådet blev nedsat i 2008 som et led i kommunens bestræbelser med at udbygge brugerinddragelse på handicapområdet. Rådet skal derfor sikre, at brugerne har en rådgivende rolle i forhold til centrets daglige virke og styrke den løbende dialog 

Læs forretningsorden for Centerrådet

Sammensætning

Centerrådet har i alt 11 medlemmer og  er sammensat af brugerrepræsentanter, der udpeges af Danske Handicaporganisationer og  repræsenter fra Handicapcenter København. Formand og næstformand for Centerrådet er altid repræsentanter fra handicaporganisationerne. Fra Borgercenter Handicap deltager myndighedschefen og fire medarbejderrepræsentanter. Centerrådets medlemmer vælges for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode. 

 

Opgaver og aktiviteter

Centerrådet afholder minimum fire ordinære møder om året. Dertil kommer temadrøftelser og et årligt fællesmøde med Københavns Handicapråd og Brugerrådet i Borgercenter Hjemmepleje. Centerrådet bliver bl.a. hørt i forbindelse med nye tiltag og sektorplaner, lokale aktiviteter og i tilfælde af væsentlige omlægninger i handicapcentrets drift og organisationsstruktur. Rådet har bl.a. til opgave: 

 • At være rådgivende i forhold til Borgercenter Handicaps virke  
 • At fungere som et bindeled mellem handicapcentret og brugerne 
 • At spille en aktiv rolle i borgercentrets udvikling. Fx via dialog med handicaporganisationerne. 

Rådsmedlemmer

Brugerrepræsentanter:    
 

 • Hans Jørgen Møller (Dansk Handicapforbund) :Formand    
 • Kirsten Christensen (PTU): Næstformand  
 • Ejvind J. Wilms (LEV)    
 • Jan Hansen (Scleroseforeningen) 
 • Kari Gustafsen  (Landsforeningen Autisme) 
 • Ole Rasmussen (Dansk Blindesamfund) 

Repræsentanter fra Borgercenter Handicap:  

 • Vibeke Ries (Myndighedschef) 
 • Anne Raun 
 • Berit Kryger   
 • Conni Bjernager  
 • Pia Skytt Holmelin  

 Suppleanter for brugerrepræsentanter: 

 • Frank B. Steffensen  (Muskelsvindfonden) 
 • Martin Winge Andersen (Landsforeningen Autisme) 
 • Sven A. Knudsen (Dansk Handicap Forbund) 

Suppleanter for medarbejderrepræsentanter:  

 • Lone N. Mølgaard 
 • Julie M. Berthelsen

Kontakt Centerrådet

Hvis du gerne vil i kontakt med Centerrådet, kan du sende en mail til formanden eller næstformanden:

Hans Jørgen Møller: lemon@oncable.dk

Kirsten Christensen: kcr.kkerne@gmail.com