Søg om dispensation

Overordnet er der to hovedkriterier, som skal være opfyldt for at få dispensation fra fortovsordningen: 

  • Der skal være tale om en eller flere ansøgninger om dispensation, som dækker en hel karré, således at fortovsarealet ud for karréen i sin helhed udgår af fortovsordningen. Ved en hel karré forstås en eller flere sammenhængende ejendomme, der går hele vejen rundt og dermed danner en lukket kreds. 
  • Det skal godtgøres, at der vil blive opretholdt et renholdelsesniveau, som lever op til de standarder, kommunen har fastsat. For at sikre dette skal der bl.a. udarbejdes en renholdelsesplan, som skal fremsendes sammen med ansøgningen om dispensation.

En dispensation fra fortovsordningen vil som udgangspunkt blive givet for en 3-årig periode. Dog udløber dispensationsperioden ved udgangen af et kalenderår. 

Københavns Kommune fører fortsat tilsyn med renholdelsesniveauet på fortovene. Hvis kommunen vurderer, at vilkårene for dispensationen ikke efterleves, f.eks. fordi renholdelsesniveauet ikke lever op til de fastsatte krav, kan kommunen tilbagekalde dispensationen. 

Søg om dispensation fra fortovsordningen.

Karakterskala for renholdelse.

Her kan du læse om det juridiske grundlag for fortovsordningen.

Er du med i fortovsordningen kommer vi forbi dit fortov hver dag

Det er dog stadig dit ansvar at flytte efterladte cykler og større affald som byggemateriel og husholdningsaffald, så vi kan komme til. Du skal også selv sørge for at fjerne ukrudt og holde trapper, kældernedgange, lyskasser og nedløbsbrønde rene.

Læs mere om kommunens renhold af byens fortove og om pilotforsøg på Nørrebro.

Det koster det at være med i ordningen

Afgiften for 2017 pr. m2 fortov:

A-gader kr. 165,45  ekskl. moms
B-gader kr. 124,81 ekskl. moms

De gader, som er med i ordningen, er delt op i A- og B-gader

A-gaderne er de mest ressourcekrævende gader (som fx strøggader og gader med mange butikker) og de har derfor en højere m2 pris end B-gader, som har mindre affald.

Afgiften bliver opkrævet bagud for et år via ejendomsskattebilletten, dvs. at afgiften for 2016 bliver opkrævet på ejendomsskattebilletten 2017.

Brugen af byen ændrer sig hele tiden, derfor er ordningen dynamisk, og kan løbende blive justeret.