Skolebestyrelsens samarbejdsparter

En kort oversigt over samarbejdsrelationer for skolebestyrelsesarbejde

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen har det overordnede ansvar for folkeskolen. De vedtager budgettet for Børne- og Ungdomsområdet, herunder folkeskolerne og fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Det er også Borgerrepræsentationen, som fastlægger skolestrukturen, det vil sige antallet af skoler og klassetrin på den enkelte skole, og godkender styrelsesvedtægten for folkeskolerne.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget varetager den løbende forvaltning af skoleområdet i København, fx godkendelse af læseplaner og beskrivelser, det maksimale antal klasser på de enkelte skoler samt generelle retningslinjer for skolernes virksomhed, herunder KKFO.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen varetager den daglige administration af skoleområdet.
Forvaltningens arbejde består bl.a. i at forelægge sager til afgørelse i BUU udvalget, føre tilsyn med skolerne, forestå driftsopgaver i relation til økonomi og personale samt støtte til udvikling og drift på skoleområdet i København.
Læs mere om Børne- og Ungdomsforvaltningen her

Dialogforum for folkeskolen

Dialogforum for folkeskolen er det formelle forum for dialog mellem det politiske niveau og skolebestyrelserne, Der afholdes to debatmøder om året hhv. forår og efterår. 
Dialogforum for folkeskolen, er det forum, som skal sikre folkeskolelovens § 46 a hvoraf fremgår at Borgerrepræsentationen mindst to gange om året forestår møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og politikerne. Emner til disse møder vedrører spørgsmål om skolevæsenets vilkår og udvikling. Det forudsættes i loven, at det er Borgerrepræsentationen, der efter dialog med skolebestyrelserne beslutter, hvordan dette forum sammensættes. I København består dialogforum principielt af alle medlemmer i BUU og alle medlemmer af skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen arbejder inden for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen fastsætter. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed, undtagen personale- og elevsager, og fastsætter principper for skolens virksomhed. De godkender bl.a. skolens budget og læseplaner og udtaler sig ved ansættelse af skoleledere.

I forhold til skolens udviklingsarbejde er skolebestyrelsen med til at udarbejde skolens målsætning/værdigrundlag inden for rammerne af den kommunalt vedtagne skolepolitik.

Skolens leder

Skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for skolen. Det er skolelederen, der koordinerer hele skolens virksomhed og har ansvaret for, at lovgivningen og de kommunale myndigheders beslutning om undervisningens organisering og indhold føres ud i livet. Skolelederen skal også føre tilsyn med lærernes undervisning og være igangsætter og inspirator for skolens pædagogiske virksomhed.

Skolelederen træffer alle konkrete afgørelser om skolens elever og har fx ansvaret for henvisning af elever til specialundervisning og øvrige indsatser til fremme af elevernes trivsel. Skolelederen inddrager, gennem elevrådet, skolens elever i spørgsmål om elevernes sikkerhed og sundhed.

Arbejdets fordeling mellem skolens medarbejdere, f.eks. hvilke lærere der skal have hvilke klasser m.v., varetages også af skolelederen.

Det Pædagogiske råd

Det Pædagogisk Råd ved hver skole oprettes et pædagogisk råd, der består af skolens ledelse, lærere samt øvrige pædagogiske medarbejdere, herunder i KKFO’en, der varetager undervisningsopgaver og/eller andre pædagogiske opgaver på skolen

Elevrådet

Elevrådet skal varetage elevernes interesser over for skolen og de kommunale myndigheder.
Det er eleverne selv, der bestemmer sammensætningen af elevrådet og hvordan valget skal foregå. Eleverne vælger 2 repræsentanter til skolebestyrelsen. På alle skoler er der en kontaktlærer for elevrådet.

Københavns ElevSikkerhedsOrganisation (KESO) og Undervisningsmiljørepræsentanter

På hver skole er et elevsikkerhedsudvalg, enten som et selvstændigt udvalg parallelt med elevrådet eller som et udvalg underlagt elevrådet.
Elevsikkerhedsudvalget kan udtale sig over for skolebestyrelsen eller skolens leder i alle spørgsmål, der har betydning for elevernes undervisningsmiljø. 
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.