Skolebestyrelsens kompetenceområder

Skolebestyrelsens virke har fokus på de langsigtede og overordnede mål for skolen

Skolebestyrelsens virke omfatter ikke skolens detailplanlægning, men har fokus på de langsigtede og overordnede mål for skolen – også selv om enkeltsager til tider kan trænge sig på.

Skolebestyrelsen og skolens ledelse og personale skal i fællesskab skabe en sammenhængende målsætning eller værdigrundlag for skolen.

Målsætningen udarbejdes inden for rammerne af Børne- og Ungdomsforvaltningens styringsmodel – Dialogbaseret Ledelse og de fire måltemaer:

Ressourcer

Med fokus på effektiv og målrettet anvendelse af tildelte ressourcer på baggrund af en langsigtet strategi og i overensstemmelse med overordnede politikker og lokale strategier.

Faglighed

Med fokus på fagligheden og skolernes kerneydelse.

Personale

Med fokus på attraktiv arbejdsplads og på at reducere sygefravær.

Brugere (elever)

Med fokus på, at forældre og elever er tilfredse med skolen.

Inden for disse fire målområder er der forventning om så høj grad af målindfrielse, som muligt. Det betyder, at målsætninger og principper for skolernes virke og udvikling skal reflektere de fire fastlagte målområder.

Målsætningerne skal endvidere indeholde klare og præcise principper, men samtidigt være så rummelige, at: 

 • skoleledelsen har mulighed for at vælge mellem flere konkrete tiltag for at omsætte skolebestyrelsens principper til handling og
 • skoleleder og medarbejdere har frihed til at udarbejde handlingsplaner og styre dagligdagen på skolen.  

Det er skolelederens opgave at vejlede og informere skolebestyrelsen, så bestyrelsen altid har et solidt grundlag at handle ud fra.

Skolebestyrelsens kompetenceområder er blandt andet:

Indenfor måltemaet Faglighed

Skolens målsætning  

 • at formulere de principper/værdigrundlag, der udgør skolens overordnede mål, og fastlægge de rammer, skolelederen skal bruge for at opfylde disse.
 • Fx: Hvordan vil den enkelte skole beskrive sin profil og hvilke værdier skal kendetegne den pågældende skole.  

Principper for undervisningens organisering, herunder principper for timefordelingen  

 • Fx: I styrelsesvedtægten er timetallet fastlagt som et minimumstimetal for hvert klassetrin. Når minimumstimetallet er afsat, kan skolebestyrelsen fastsætte principper for, hvordan de overskydende timer skal anvendes. Fx til holddannelse, deletimer, mertimeforbrug på valgfagsordningen for 8.- og 9. klasserne, - naturligvis inden for rammerne af vedtægten. 

Undervisningsmidler 

 • Konkret godkendelse eller afvisning af undervisningsmidler, som foreslås benyttet i skolens undervisning. Det kan fx foregå ved, at et givent undervisningsmateriale tages til behandling på konkret foranledning af forældre, lærere eller elever eller at der to-tre gange årligt er præsentation og drøftelse af seneste indkøbte undervisningsmaterialer til skolen. 

Ordensregler 

 • Såvel konkret som principielt. Det kan fx være om ophold i klasserne i frikvartererne, daglig oprydning i klasser. Der kan ligeledes udarbejdes etiske retningslinjer for samværet mellem elever, skolens personale og forældrene. På den måde kan ordensreglerne blive en del af skoles profil og understøtte skolens samlede værdiregelsæt. 

Læseplaner  

 • Undervisningsministeriet har vejledende læseplaner om undervisningens indhold for hvert fag, som den enkelte lærer skal rette sig efter. BR har besluttet, at Undervisningsministeriets læseplaner er gældende – med mindre skolebestyrelsen beslutter at udarbejde egne læseplaner i et eller flere fag. Hvis skolebestyrelsen udarbejder egne læseplaner, skal de godkendes i BR, før de må bruges på skolen.  

Skolens værdiregelsæt 

 • Skolens værdiregelsæt beskriver, hvordan skolen og skolelederen håndterer foranstaltninger af disciplinær karakter. Principper er bl.a.: hvornår og hvor længe en elev kan bortvises fra en time, fra skolen samt under hvilke forudsætninger en elev kan overflyttes til anden skole mod egen og forældrenes vilje. 

Skolens ferie- og fridagsplaner  

 • Skolens ferie- og fridagsplan skal følge undervisningsministeriets regler og BUUs beslutninger om rammer for ferie og fridage i folkeskolen. Hvis der derudover er fridage til overs kan skolebestyrelsen beslutte, at skolen fx holder lukket fredagen mellem Kr. Himmelfartsdag og tilstødende weekend, forlængelse af juleferie. 

Principper for skole-hjemsamarbejde. 

 • Fx hvor mange forældremøder og skole/hjemsamtaler, der skal være pr år, herunder fx principper for udformning af samtaleark og elevplaner, der ligger til grund for samtalerne. Ligeledes kan der fastsættes principper for hvordan man vil bruge forældreintra som kommunikations- og samarbejdsværktøj.

Inden for måltemaet Ressourcer

Skolens budget  

 • At godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer Borgerrepræsentationen og BUU har fastlagt. Skolebestyrelsen fastsætter principper for, hvordan overskydende midler anvendes til fx indkøb af undervisningsmaterialer, IT-satsninger og løn til ansættelse af en eller flere vikarer og/eller lærere. 

Dette er kun et uddrag. En samlet oversigt findes i Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune

 

 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.