Om skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen har mange opgaver i skolens virksomhed

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, fx:

 • Undervisningens organisering, herunder fagenes og elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
 • Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder principper for forældrenes ansvar i samarbejdet.
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
 • KKFO’ens virksomhed.
 • Understøttende undervisning.
 • Holddannelse.

Skolebestyrelsen godkender:

 • Skolens og evt. KKFO’ens budget inden for kommunens fastlagte økonomiske rammer, undervisningsmidler, fastsætter ordensregler og værdiregelsæt og træffer afgørelse om ferieplanen.

Skolebestyrelsen udtaler sig på egen eller andres foranledning om:

 • Alle spørgsmål, som Borgerrepræsentationen eller Børne- og Ungdomsudvalget forelægger den, og kan i øvrigt afgive udtalelse og stille forslag om alle forhold, der vedrører skolen.
 • Ansættelse af skoleleder, souschef, administrativ leder, leder af pædagogisk læringsmiljø, afdelingsledere, KKFO-leder, lærere, børnehaveklasseledere og øvrige personale.
 • Indstilling om forsøgs- og udviklingsarbejde.

Eksempler på skolebestyrelsens arbejdsopgaver:

 • Udarbejder forslag om skolens læseplaner og beskrivelser, der godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget.
 • Fastlægger retningslinjer for skolens arbejde med elevplaner.
 • Har ret til at udtale sig om skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordning inden Borgerrepræsentationen træffer endelig beslutning herom.

Skolebestyrelsen kan formulere principper for følgende:

 • Skolens udmøntning af den åbne skole.
 • Motion og bevægelse.
 • Lektiehjælp og faglig fordybelse.
 • Arbejdet med læringsmål.
 • Dispensationsmulighed i forhold til at nedskalere tiden til understøttende undervisning og samtidig øge tiden til undervisningstimer i fagene med yderligere personale i klassen.
 • Fleksible skemaer.
 • Samarbejdet mellem skolen og fritidsinstitutionerne.

Materialer:

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.