Du er her

Børn og Unge-udvalget

Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om tvangsmæssige indgreb efter regler i lov om social service.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 5 medlemmer:

 • 2 medlemmer, der vælges blandt Borgerrepræsentationens medlemmer
 • 1 medlem, der er byretsdommer og udpeget af Domstolsstyrelsen
 • 2 medlemmer, der er pædagogisk-psykologisk sagkyndige, og udpeget af Statsforvaltningen.

Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Borgerrepræsentationen.

Hvilke sager behandler Børn og Unge-udvalget?

Børn og Unge-udvalget træffer bl.a. afgørelse i sager om:

 • Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold
 • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
 • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet
 • Afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem f.eks. forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet
 • Overvåget samvær under et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.

I akutte tilfælde kan udvalgets formand eller næstformand træffe en foreløbig afgørelse om ovenstående. Formandens eller næstformandens afgørelse skal inden 7 dage forelægges hele udvalget.

Det er Socialforvaltningen, dvs. Borgercenter Børn og Unge eller Borgercenter Handicap, der beslutter, om en sag skal forelægges for Børn og Unge-udvalget. Barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning skal fremgå af Borgercenter Børn og Unges indstilling til Børn og Unge-udvalget. Udvalget kan beslutte enten at følge eller at afvise borgercentrets indstilling.

Rettigheder ved sagens forelæggelse for Børn og unge-udvalget

 • Forældre og unge over 12 år har ret til gratis bistand fra advokat.
 • Forældre og børn/unge kan tage en bisidder med (f.eks. et familiemedlem eller en ven) til møder i udvalget.
 • Forældrene og børn/unge har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes beslutning.

Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
2450 København SV

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.